About Dr. Clock

สวัสดีครับ

รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ จันทร์ตระกูล

Assoc. Prof. Dr. Wallop  CHANTRAKUL
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนพิบูลย์สงคราม  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 10800

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น มหาวชิรมงกุฎ

 

ชอบอะไร

ชอบศึกษาค้นคว้า ประดิษฐ์ คิดค้น  เรียนด้านช่าง เป็นครูช่าง สาระพัดช่าง  ช่างกล กลึง กัด ไส เจียร เชื่อม ชอบไฟฟ้า อีเล็กทรอนิกส์ สร้างหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ไมโครคอนโทรลเลอร์ เลยเรียกว่า สาระพัดช่าง  รวมทั้งช่างนาฬิกา ซ่อมได้หมดที่เป็นนาฬิกา รับรองคุณภาพเยี่ยม

ชอบเก็บ สะสมของเก่า ที่เราเคยเห็น เคยใช้สมัยเด็กๆ เช่น ตะเกียงน้ำมัน ตะเกียงเจ้าพายุ วิทยุ (สมัยเรียนสร้างวิทยุ ๕ หลอด) เครื่องเสียงเก่า  และ นาฬิกา(โบราณ) เป็นต้น

ท่านที่มีนาฬิกาชำรุด ต้องการซ่อม หรือมีปัญหา เกี่ยวกับนาฬิกา อย่าลังเลใจ เชิญโทร (๐๘๑ ๖๘๔ ๖๗๐๕) ปรึกษาด็อกเตอร์คล็อก ได้ทันที

 

ความภูมิใจ 

ทำหน้าที่เป็นครูช่างมา ร่วม 37 ปี มีลูกศิษย์ทั่วประเทศ ทั้งระดับ ปริญญาตรี โท และ เอก เป็นกำลังสำคัญในการผลิตช่างฝีมือ ฝึกอบรมพัฒนาคน  สร้างคนให้มีอาชีพด้านช่างอุตสาหกรรม ลูกศิษย์นอกจากเป็นคนมีความรู้ ความสามารถด้านช่างแล้ว ยังสอนคนอื่นได้เป็นอย่างดีด้วย (เป้าหมายหลักของ คณะครุศาสตร์ ม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ วิทยาลัยเทคนิค ไทย-เยอรมัน)

ได้รับราชการจนเกษียณ (พศ.2557) ความภูมิใจสูงสุด คือได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตม., ตช., ทม., ทช., ร.จ.พ.(เหรียญจักรพรรดิมาลา), ป.ม., ป.ช. และ ม.ว.ม. (มหาวชิรมงกุฎ) รับพระราชทานวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๘