Calender Clock

นาฬิกาตั้งโต๊ะ เป็นนาฬิกากลไก ออกแบบอย่างซับซ้อน ทำให้สามารถบอก วัน  วันที่ เดือน ปี ปรับเดือน กุมภาพันธ์ แบบ 28  หรือ 29 วันได้

ผลิตจาก ประเทศอิตาลี หรือ อเมริกา

แบบแขวนผนัง สามารถบอกวันที่ ได้อย่างเดียว