ซ่อมระบบแกนไข และเม็ดมะยม

ระบบควบคุม การทำงานของนาฬิกา คือ แกนไข (Stem) ทำหน้าที่ ไขลาน ตั้งเข็มเวลา เพื่อบอกเวลาขณะนั้น ตั้งวันที่ และสัปดาห์ (Sun  Mon  Tue  Wen Thu  Fri  Sat) การใช้งานโดยการหมุนที่เม็ดมะยม(Crown)  คำแนะนำ ควรใช้แรงพอควร การดึงออกมาอย่างแรง แกนอาจหลุดออกจากเครื่อง  การหมุนเกินแรง แกนอาจหักได้  ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อม  อีกแล้ว  อย่างไรก็ตาม อาการที่มักพบบ่อย คือ น้ำซึมเข้า แกนไขขึ้นสนิมมาก คอดกิ่ว จะต้องเปลี่ยนทั้งแกนไข และเม็ดมะยม

กลไกภายในประกอบด้วยหลายชิ้นส่วน  เป็นระบบ Keyless ดึงเข้า-ออก ได้ 2 ถึง 3 คลิก คือ การไขลาน การตั้งวัน วันที่ และ การตั้งเข็มบอกเวลา  การชำรุดอาการไม่รุนแรง พอปรับตั้งได้  แต่อาการรุนแรง ต้องถอดเปลี่ยนชิ้นส่วน  นอกจากนั้น เม็ดมะยมอาการชำรุด คือ เกลี่ยวขาด หรือหลุดหายไปทั้งเม็ด  ต้องระมัดระวังในการใช้งาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก อินเทอร์เน๊ต แสดงรูปร่างลักษณะแกนไข (Stem) และ เม็ดมะยม (Crown) แบบต่างๆ ทั้งขนาด และรูปร่าง ซึ่งจะต้องเปลี่ยนให้เหมือนของเดิม  มิฉะนั้น ระบบแกนไข จะไม่ทำงาน หรือ ไม่สามารถกันน้ำได้  นาฬิกาที่มีเกรดสูง ก็ต้องเลือกอาหลั่ยแท้มาเปลี่ยน เพื่อรักษาคุณค่าของเดิมไว้  แกนไขที่ประกอบใหม่จะต้องตัด ให้ความยาวพอดี สัมพันธ์กับรูปร่างเม็ดมะยม นับเป็นงานที่ละเอียดเหมือนกัน

ถ้าเปิดแผ่นด้านหน้าเครื่อง จะพบว่ามีชุดเฟืองทด  ส่งถ่ายการหมุน เพื่อแสดงผล นาที ชั่วโมง สัปดาห์ และวันที่  กลไกอีกชุดหนึ่ง คือ แกนไข เพื่อตั้งเข็มปรับตั้งเวลา และการไขขึ้นลาน

ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของชุดแกนไขตั้งเข็ม ตั้งเวลา และการขึ้นลานนาฬิกา ทุกชิ้นจะต้องประกอบให้ถูกตำแหน่ง  จึงจะทำงานได้ตามเป้าหมาย นอกจากนั้นการทำงาน มีข้อควรระลึกเสมอ คือ เมื่อถอดแกนไขออก  ต้องรีบประกอบแกนไขเข้าที่ทุกครั้ง มิฉะนั้นอาจต้องรื้อทั้งเครื่อง  เพื่อประกอบระบบแกนไข ให้ทำงานได้ตามปกติ  นอกจากนั้นต้องระมัดระวัง ชิ้นส่วนหลุด กระเด็น ตกหาย เพราะจะมีสปริง เล็กๆ เป็นชิ้นส่วนด้วย

กลไก การไขตั้งวัน สัปดาห์ ของ นาฬิกา Mido                        ภาพด้านหน้าแสดงกลไก วันที่  ระบบปรับตั้งเวลา

คำเตือน ชิ้นส่วน อาหลั่ย แกนไข เม็ดมะยม ยางระบบกันน้ำ นาฬิการาคาแพง ค่าอาหลั่ยจะแพงด้วย เป็นหลัก 1,000 บาท ซิบอกไฮ่